top of page

Telerau ac Amodau Defnyddio'r Wefan - BT Payphone Removal

Website Terms and Conditions of Use - BT Payphone Removal

How we use your data for the BT Payphones Removal Consultation (Powys) 2019.

Powys County Council is required under the Communications Act 2003 to act as the Relevant Public Organisation in this public consultation process. The data collected through this consultation exercise will be used to inform the decision making process for each payphone location listed in the formal notification received from BT Payphones. Responses provided as part of the consultation exercise are not anonymised and may be published as required by the Communications Act 2003.


We collect the minimum of information required to inform the consultation process and validate responses. We use our website provider Wix to store your data for the purpose of the exercise.
The information that we collect from you is used for the following reason;


•    We require your name to validate your response;
•    We require your postal address to validate your response;
•    We require your email address to communicate with you progress and outcomes of the consultation exercise and the final decisions;
•    Your comments are used to inform the consultation process and the decision making process for each payphone location.


The comments received through this process may be published to inform the justification of a decision by Powys County Council to either  Agree/ Adopt/ Remove a payphone site. The consultation data will be held as evidence by Powys County Council for a period not exceeding six years.


The data controller is Powys County Council:


Data Protection Officer:
The council's Data Protection Officer can be contacted by email at Information.Compliance@powys.gov.uk  and by phone at 01597 826400


Contact Details for the council:
Powys County Hall
Spa Road East
Llandrindod Wells
Powys
LD1 5LG
Email: customer@powys.gov.uk
Telephone: 01597 826000

Sut rydym yn defnyddio data ar gyfer Ymgynghori ar gael gwared ar ffonau talu BT (Powys) 2019.

Dan Ddeddf Cyfathrebu 2003, Cyngor Sir Powys yw’r sefydliad cyhoeddus perthnasol yn y broses hon o ymgynghori â’r cyhoedd.  Bydd y data a gesglir trwy’r gwaith ymgynghori hwn yn cael ei ddefnyddio fel rhan o’r broses o wneud penderfyniadau ar bob ffôn talu a restrir yn yr hysbysiad ffurfiol a dderbyniwyd gan BT Payphones.  Nid yw’r ymatebion a ddaw i law fel rhan o’r ymgynghoriad hwn yn ddienw ac mae’n bosibl y byddant yn cael eu cyhoeddi fel sy’n ofynnol dan Ddeddf Cyfathrebu 2003.

Rydym yn casglu’r wybodaeth sylfaenol sydd ei angen ar gyfer y broses ymgynghori ac i ddilysu ymatebion.  Rydym yn defnyddio ‘Wix’ sy’n darparu ein gwefan i storio eich data at ddibenion y gwaith hwn.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gasglwn gennych chi am y rhesymau canlynol:

•    Mae angen eich enw i ddilysu eich atebion;
•    Mae angen eich cyfeiriad post i ddilysu eich atebion;
•    Mae angen eich cyfeiriad e-bost i gysylltu â chi gyda chynnydd a chanlyniadau’r gwaith ymgynghori a’r penderfyniadau terfynol;
•    Byddwn yn defnyddio eich sylwadau fel rhan o’r broses ymgynghori ac wrth wneud penderfyniadau ar bob safle ffôn talu.


Mae’n bosibl y bydd y sylwadau a dderbynnir trwy’r broses hon yn cael eu cyhoeddi wrth gyfiawnhau penderfyniad gan Gyngor Sir Powys un ai i gytuno/mabwysiadu/cael gwared ar safle ffôn talu.  Bydd Cyngor Sir Powys yn cadw’r data ymgynghori fel tystiolaeth am gyfnod hyd at chwe blynedd.

Cyngor Sir Powys yw’r rheolwr data.

Swyddog Amddiffyn Data:
Gallwch chi gysylltu â Swyddog Amddiffyn Data’r Cyngor yn uniongyrchol trwy e-bost:
Information.Compliance@powys.gov.uk ac ar y ffôn: 01597 826400.

Manylion cyswllt y Cyngor:
Neuadd y Sir
Spa Road East
Llandrindod, 
Powys

​LD1 5LG
e-bost: customer@powys.gov.uk 
Ffôn: 01597 826000

bottom of page