top of page

Telerau ac Amodau Defnyddio'r Wefan - Cyfryngau cymdeithaso

Website Terms and Conditions of Use - Social Media

How we use social media

We use social media to communicate with residents, staff and partners, including profiles on facebook, twitter and flickr.

We encourage people to follow us and we post information about our work that we think our followers will find interesting.

We also use social media to respond to questions and to comments, and – where we think it’s the best method – to consult with residents.

Our social media content will include:

 • Information about our services, initiatives, meetings, events and campaigns

 • An RSS feed from our press releases that are published on our website

 • Occasionally we will repost (retweet) from other public sector/community organisations and individuals that are relevant to our followers. We have to be selective about the information we share, as it could be seen as endorsement of a particular view, individual or organisation, and it’s important that we protect our impartiality.

 • We reserve the right to delete any information from our page/profile/twitter feed that we feel is inappropriate.

 

Our Social Media sites may occasionally be unavailable and we accept no responsibility for lack of service due to their downtime.

Liking, Following and Blocking

 • If you follow us on Twitter or 'like' us on Facebook we will not automatically 'follow you/like you' back – this would make the numbers too high for us to manage.

 • We will sometimes follow or like people who provide information that is relevant to our work as a local authority (for example central government accounts, local media, and our partners) or those whose information we can pass on for the benefit of many local people.

 • Occasionally, we’ll also try and lend our support to local and national campaigns that are connected to our services.

 • There will also be times we’ll need to like or follow an account in order to take part in conversations.

 • Just because we like or follow someone, retweet or share their information, it doesn’t mean that we endorse them.

If we block your account, this will probably be because you’ve followed or liked the council purely to promote a product or service, or you’ve broken the rules of a particular social media space (see Moderation).

Monitoring accounts, responding and replying

Our main social media accounts are monitored on weekdays during office hours, others are monitored during opening hours (for example, leisure centres). If you ask us a question on social media we will respond as quickly as possible, but please be aware that:

 • We can give a fuller response if you email us on regeneration@powys.gov.uk (due to the confines of tweet character lengths etc)

 • Our main Grow in Powys social media pages are run by the Communications Team who will send your questions to service areas to find out information for you, meaning our response may not be immediate

 • If your query is serious, urgent, or involves personal information, please see our main contacts page.

 

Moderation
We reserve the right to remove any contributions that break the following guidelines:

 • be civil, tasteful and relevant

 • don’t post messages that are unlawful, libellous, harassing, defamatory, abusive, threatening, harmful, obscene, profane, sexually oriented or racially offensive

 • don’t swear

 • don’t post content copied from elsewhere, for which you do not own the copyright

 • don’t post the same message, or very similar messages, more than once (also called ‘spamming’)

 • don’t publicise your, or anyone else's, personal information, such as contact details

 • don’t advertise products or services

 • don’t impersonate someone else

 

Pre-election periods
In the six-week run up to an election – local, national, general or European – councils have to very careful not to do or say anything that could seen in any way to support any political party or candidate. We will continue to publish important service announcements using social media but may have to remove responses if they are overtly party political. 

 

Your social media accounts

It is your responsibility to make sure that you have the appropriate privacy restrictions set up on your social media profile/page/feed to restrict what you want other people, including the council, to see. There are many online resources to help you manage your personal information on social media; do a quick internet search for ‘privacy settings on social networking sites’ to find them.

Sut rydyn ni'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol

Ry’n ni’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gysylltu â thrigolion, staff a phartneriaid, gan gynnwys proffiliau ar facebook, twitter and flickr.

 

Gweld rhestr o'n safleoedd cyfrynau cymdeithasol 

Ry’n ni’n annog pobl i’n dilyn ni ac ry’n ni’n postio gwybodaeth am ein gwaith a fydd o ddiddordeb i’n dilynwyr.

 

Ry’n ni hefyd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymateb i gwestiynau a sylwadau ac i ymgynghori â thrigolion – os mai dyma’r ffordd orau. 

 

Ymhlith cynnwys ein cyfryngau cymdeithasol fydd:

 • Gwybodaeth am ein gwasanaethau, mentrau, cyfarfodydd, digwyddiadau ac ymgyrchoedd.

 • Ffrwd RSS o’n datganiadau i’r wasg sy’n cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.

 • Ar adegau fe wnawn ail-drydar gan sefydliadau cymunedol neu sefydliadau eraill o’r sector cyhoeddus ac unigolion, sy’n berthnasol i’n dilynwyr.  Rhaid i ni ddewis a dethol y wybodaeth ry’n ni’n ei rhannu rhag i ni gael ein cyhuddo o fod yn cefnogi barn, unigolyn neu fudiad arbennig.  Mae’n bwysig ein bod ni’n parhau’n ddiduedd.

 • Ry’n ni’n cadw’r hawl i ddileu unrhyw wybodaeth o’n tudalen/proffil/ffrwd Twitter a allai fod yn amhriodol.

 

Ar adegau mae’n bosibl na fydd ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol ar gael ac ni allwn fod yn gyfrifol am eu diffyg gwasanaeth.

 

Hoffi, Dilyn a Blocio

Os ydych chi’n ein dilyn ni ar Twitter neu’n ‘hoffi’ ni ar Facebook, ni fyddwn yn eich ‘dilyn chi/hoffi chi’ nôl yn awtomatig, byddai’r niferoedd yn ormod i ni eu rheoli.

Ambell waith fe wnawn ddilyn neu hoffi pobl sy’n rhoi gwybodaeth sy’n berthnasol i’n  gwaith ni fel awdurdod lleol (er enghraifft cyfrifon llywodraeth ganolog, cyfryngau lleol a’n partneriaid) neu’r rhai sydd â gwybodaeth y gallwn eu pasio ymlaen er lles pobl leol.

Ar adegau, fe wnawn hefyd geisio cefnogi ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol sy’n gysylltiedig â’n gwasanaethau ni.

Hefyd ambell waith bydd angen i ni hoffi neu ddilyn cyfrif er mwyn cymryd rhan mewn sgyrsiau.

Nid yw’r ffaith ein bod ni’n hoffi neu’n dilyn rhywun, yn ail-drydar neu’n rhannu gwybodaeth yn golygu ein bod ni’n eu cefnogi nhw.

Os byddwn yn rhwystro eich cyfrif, mae hyn am eich bod chi wedi dilyn neu hoffi’r cyngor dim ond er mwyn hybu cynnyrch neu wasanaeth, neu eich bod chi wedi torri rheolau lle arbennig ar gyfryngau cymdeithasol (gweler Cymedroli)

 

 

Monitro cyfrifon ac ymateb

Mae ein prif gyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn cael eu monitro ar ddiwrnodau gwaith, gydag eraill yn cael eu monitro yn ystod oriau agor (er enghraifft, canolfannau hamdden)

Os byddwch yn gofyn cwestiwn ar gyfryngau cymdeithasol, fe wnawn ateb mor fuan â phosibl, ond cofiwch:

 • Gallwn roi ateb hirach ar e-bost regeneration@powys.gov.uk(oherwydd prinder lle ar twitter)

 • Y Tîm Cyfathrebu sy’n gyfrifol am brif dudalennau cyfryngau cymdeithasol Tyfu ym Mhowys, a byddan nhw’n anfon eich cwestiynau chi at y gwasanaethau dan sylw i gael y wybodaeth i chi, sy’n golygu na fyddan nhw’n gallu ateb ar unwaith.

 • Os oes gennych gwestiynau difrifol, brys, neu’n cynnwys gwybodaeth bersonol, ewch i’r  brif dudalen cysylltiadau.

 

 

Safoni

Ry’n ni’n cadw’r hawl i ddileu unrhyw gyfraniadau sy’n torri’r canllawiau canlynol:

 • Byddwch yn gwrtais, chwaethus a pherthnasol

 • Peidiwch â phostio negeseuon sy’n anghyfreithlon, enllibus, yn aflonyddu ar bobl, yn difenwi rhywun, yn ddifrïol, bygythiol, niweidiol, anweddus,  o natur rywiol neu hiliol.

 • Peidiwch â rhegi

 • Peidiwch â phostio cynnwys sydd wedi’i gopïo o rywle arall, ac nad oes gennych chi’r hawlfraint iddo

 • Peidiwch â phostio’r un neges, neu negeseuon tebyg iawn, mwy nag unwaith (sbamio)

 • Peidiwch â chyhoeddi eich manylion personol chi na neb arall, megis manylion cyswllt.

 • Peidiwch â hysbysebu cynnyrch na gwasanaethau

 • Peidiwch â dynwared rhywun arall.

 

Cyfnodau cyn etholiad

Yn y chwe wythnos cyn etholiadau lleol, cenedlaethol, cyffredinol neu Ewropeaidd, mae’n rhaid i gynghorau fod yn ofalus iawn i beidio gwneud na dweud rhywbeth a allai gael ei ystyried i fod yn cefnogi unrhyw blaid wleidyddol neu ymgeisydd.  Byddwn yn parhau i gyhoeddi cyhoeddiadau pwysig am wasanaethau ar gyfryngau cymdeithasol, ond efallai bydd rhaid i ni ddileu ymatebion os ydyn nhw’n rhy wleidyddol.

Eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol

Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siwr eich bod yn gosod y cyfyngiadau preifatrwydd priodol ar eich proffil/tudalen/ffrwd cyfryngau cymdeithasol i gyfyngu ar yr hyn yr ydych am i bobl eraill, gan gynnwys y cyngor, ei weld.  Mae nifer o adnoddau ar-lein ar gael i’ch helpu chi reoli eich gwybodaeth bersonol ar gyfryngau cymdeithasol.  Chwiliwch ar-lein am  ‘privacy settings on social networking sites’  

Sut i gysylltu â ni/ For further information please email: regeneration@powys.gov.uk

bottom of page