top of page

Telerau ac Amodau Defnyddio'r Wefan - Rhwydwaith Gwella Busnes Powys

Website Terms and Conditions of Use - Powys Better Business Networking

How we use your data for the Powys Better Business Networking Events.

The Powys Better Business Networking events are organised by Powys County Council's Regeneration Service.  

We collect the minimum of information from you to deliver the Business Networking events. The nature of the events mean that we require information to provide a booking reservation service and also to make attendees aware of forthcoming Business Networking events. We review the data that we hold every two years and remove inactive subscribers. In the event that subscribers no longer wish to receive information, cancel a booking reservation, or view their information then this can be done by contacting the regeneration service using the following contact details:


Powys Better Business Networking Events
Regeneration and Regulatory Services,
Powys County Council,
County Hall,
Spa Road East,
Llandrindod Wells,
Powys, LD1 5LG.

Email: Regeneration@powys.gov.uk
Phone: 01597 827657


We use our website provider, Wix, to provide our booking reservation facility and send necessary event notifications to you. From time to time we may also use the @powys.gov.uk email facility to contact you directly on matters related to your booking. In the event of changes such as cancellations or dealing specific requests/ enquiries we may contact you by email or telephone.  

The information that we collect from you is used for the following reason;

 • We require your email address to communicate with you.

 • We require your name to personalise content and communicate.

 • We require your business name to identify your business and establish legitimate interest.

 • We need to understand your business sector activity to help us where appropriate tailor the event format for users.

 • We require your post code to understand geographic demand for planning future event locations.

 • We require your language preference in order that we can provide the service in the language of your choice.

 • We will monitor subscriber accounts to understand use patterns and develop our service to meet the needs of our users.

 • We will use the information to produce aggregated anonymised statistical research that will support our economic development activity, eg, to support funding bids to Welsh Government for strategic regeneration projects in Powys. Your personal data will not be shared in this context.


We will also give you the following service options:

 • To share your contact details with other attendees and partners at the specific event(s) you attend for further networking opportunities.

 • The opportunity to register and share your contact details with the Council’s Business Directory Service.
   


The data controller is Powys County Council:


Data Protection Officer:
The council's Data Protection Officer can be contacted by email at Information.Compliance@powys.gov.uk  and by phone at 01597 826400


Contact Details for the council:
Powys County Hall
Spa Road East
Llandrindod Wells
Powys
LD1 5LG
Email: customer@powys.gov.uk
Telephone: 01597 826000

Sut rydym yn defnyddio eich data ar gyfer Digwyddiadau Rhwydweithio Gwell Busnes Powys.

Gwasanaeth Adfywio Cyngor Sir Powys sy’n trefnu digwyddiadau rhwydweithio Gwell Busnes Powys.

Ychydig o wybodaeth fyddwn yn ei gasglu gennych chi i drefnu’r digwyddiadau Rhwydweithio Busnes.  Mae natur y digwyddiadau hyn yn golygu y byddwn angen y wybodaeth i gynnig gwasanaeth cadw lle a hefyd i roi gwybod i fusnesau am ddigwyddiadau sydd ar y gweill.  Byddwn yn adolygu’r data hyn bob dwy flynedd ac yn dileu unrhyw danysgrifwyr segur.  Os na fydd tanysgrifwyr am barhau i dderbyn gwybodaeth, neu am ganslo archeb, neu am weld eu gwybodaeth, mae’n bosibl gwneud hyn trwy gysylltu â’r gwasanaeth adfywio.  Mae’r manylion cyswllt fel a ganlyn:


Rhwydwaith Gwella Busnes Powys

Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio,

Cyngor Sir Powys,

Neuadd y Sir,

Spa Road East,

Llandrindod,

Powys, LD1 5LG.

Ebost: Regeneration@powys.gov.uk
Ffôn: 01597 827657

Rydym yn defnyddio Wix, cwmni darparu’r wefan ar gyfer gwasanaeth cadw lle ac i anfon gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau.  O dro i dro, byddwn hefyd yn defnyddio’r system e-bost @powys.gov.uk i gysylltu â chi’n uniongyrchol ar faterion yn ymwneud â’ch archeb.  Fe allwn gysylltu â chi dros y ffôn neu ar e-bost os bydd rhaid canslo, neu i ddelio â cheisiadau neu gwestiynau penodol.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth rydym yn ei chasglu gennych at y dibenion canlynol:

 • Mae angen i ni wybod eich cyfeiriad e-bost er mwyn cyfathrebu â chi;

 • Mae angen eich enw arnom i roi gwedd bersonol ar y cynnwys rydym yn anfon atoch ac i gyfathrebu â chi;

 • Mae angen enw eich busnes arnom i adnabod eich busnes a sefydlu cysylltiad a budd cyfreithlon;

 • Mae angen i ni ddeall y math o fusnes sydd gennych i’n helpu ni deilwra’r math o ddigwyddiadau i ddefnyddwyr.

​​

 • Mae angen eich cod post arnom i ddeall y galw daearyddol wrth gynllunio digwyddiadau i’r dyfodol.

​​

 • Mae rhaid i ni wybod pa iaith sydd orau gennych fel y gallwn gynnig y gwasanaeth yn eich dewis iaith;

​​

 • Byddwn yn monitro cyfrifon tanysgrifwyr i ddeall patrymau defnyddio ac i ddatblygu ein gwasanaeth i ateb anghenion ein defnyddwyr.

​​

 • Fe ddefnyddiwn ni’r wybodaeth i gynhyrchu ymchwil ystadegol dienw cyfanredol. Bydd hyn yn cynorthwyo ein gwaith datblygu economaidd, e.e. cefnogi cynigion cyllido i Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau adfywio strategol ym Mhowys. Ni fyddwn yn rhannu’ch data personol. Ni fyddwn yn rhannu eich data personol yn y cyd-destun hwn.


Byddwn hefyd yn rhoi’r dewis canlynol i chi:

 • Rhannu eich manylion cyswllt gyda phartneriaid a phawb arall sy’n bresennol yn y digwyddiadau penodol er mwyn rhwydweithio pellach.

 • Y cyfle i gofrestru a rhannu eich manylion cyswllt gyda Gwasanaeth Cyfeiriadur Busnes y Cyngor.        

 

Cyngor Sir Powys yw’r rheolwr data.

Swyddog Amddiffyn Data:
Gallwch chi gysylltu â Swyddog Amddiffyn Data’r Cyngor yn uniongyrchol trwy e-bost:
Information.Compliance@powys.gov.uk ac ar y ffôn: 01597 826400.

Manylion cyswllt y Cyngor:
Neuadd y Sir
Spa Road East
Llandrindod, 
Powys

​LD1 5LG
e-bost: customer@powys.gov.uk 
Ffôn: 01597 826000

bottom of page