top of page

Telerau ac Amodau Defnyddio'r Wefan - Newyddion GiP

Website Terms and Conditions of Use - GiP News

How we use data for the Grow in Powys Business News Service

The Grow in Powys Business News Service is compiled by Powys County Council's Regeneration Team.  Issued monthly the news publication is free and brings together the free help and support that is available to help businesses in Powys. 


We also sometimes issue bulletins in between publications to provide news updates that fall between publication dates. 


The service is free and you can unsubscribe at any time and your data will be deleted. Full terms of use and privacy are available on our website:  https://www.growinpowys.com (link above).

We collect the minimum of information from you to deliver the Grow in Powys news service. 


We use the email provider Mailchimp to store your data, manage the newsletter, and maintain the subscription service. It also provides a convenient facility for you to unsubscribe at any time. 


The information that we collect from you is used for the following reason;

 • We require your email address to communicate with you;

 • We require your name to personalise content and communicate;

 • We require your business name to identify your business and establish legitimate interest;

 • We need to understand your business sector activity to help us where appropriate tailor news to fit the needs of users, e.g. an event for farming may be tailored for agricultural businesses;

 • We require your address to tailor news where geographically relevant, eg, a business event in a particular town;

 • We require your language preference in order that we can provide the service in the language of your choice;

 • We will monitor subscriber accounts to understand use patterns and develop our publication to meet the needs of our users;

 • We will use the information to produce aggregated anonymised statistical research that will support our economic development activity, eg, to support funding bids to Welsh Government for strategic regeneration projects in Powys. Your personal data will not be shared.

 

You may unsubscribe at any time and your data will be permanently deleted. Subscriber accounts will be reviewed once a year and where accounts have shown no activity for a period of 6 months these accounts and the associated data will be deleted.


The data controller is Powys County Council:


Data Protection Officer:
The council's Data Protection Officer can be contacted by email at Information.Compliance@powys.gov.uk  and by phone at 01597 826400


Contact Details for the council:
Powys County Hall
Spa Road East
Llandrindod Wells
Powys
LD1 5LG
Email: customer@powys.gov.uk
Telephone: 01597 826000

Sut rydym yn defnyddio data ar gyfer Gwasanaeth e-Newyddion Busnes Tyfu ym Mhowys

Tîm Adfywio Cyngor Sir Powys sy’n rhedeg Gwasanaeth e-Newyddion Busnes Tyfu ym Mhowys. Rydym yn anfon y cyhoeddiad newyddion hwn am ddim bob mis. Mae’n cynnwys gwybodaeth am y gefnogaeth a’r cymorth sydd ar gael am ddim i helpu busnesau ym Mhowys.

Rydym yn anfon bwletinau bob hyn a hyn rhwng cyhoeddiadau i rannu’r newyddion diweddaraf sy’n dod i law yn y cyfnod rhwng cyhoeddiadau.

Mae’r gwasanaeth hwn am ddim, gallwch chi ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg a byddwn yn dileu’ch data. Mae termau defnydd a phreifatrwydd ar gael ar ein gwefan: https://www.growinpowys.com (gweler y ddolen uchod).


Rydym yn casglu ond y wybodaeth hanfodol sydd ei hangen arnom i ddarparu gwasanaeth newyddion Tyfu ym Mhowys.

Rydym yn defnyddio’r darparwr e-bost Mailchimp i gadw gwybodaeth amdanoch a chynnal y gwasanaeth tanysgrifio. Mae’r darparwr hefyd yn cynnig cyfleuster hylaw lle gallwch chi ddatdanysgrifio unrhyw bryd.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth rydym yn ei chasglu gennych at y dibenion canlynol:

 • Mae angen i ni wybod eich cyfeiriad e-bost er mwyn cyfathrebu â chi;

 • Mae angen eich enw arnom i roi gwedd bersonol ar y cynnwys rydym yn anfon atoch ac i gyfathrebu â chi;

 • Mae angen enw eich busnes arnom i adnabod eich busnes a sefydlu cysylltiad a budd cyfreithlon;

 • Rhaid i ni ddeall gweithgarwch eich sector busnes i’n helpu i deilwra newyddion lle y bo’n briodol fel ein bod yn ateb gofynion ein defnyddwyr, e.e. efallai y byddwn yn teilwra digwyddiad ffermio i fusnesau amaethyddol;

 • Mae angen eich cyfeiriad arnom er mwyn teilwra newyddion lle y bo’n briodol o ran daearyddiaeth, e.e. digwyddiad busnes mewn tref arbennig;

 • Mae rhaid i ni wybod pa iaith sydd orau gennych fel y gallwn gynnig y gwasanaeth yn eich dewis iaith;

 • Byddwn yn cadw golwg ar gyfrifon tanysgrifwyr i ddeall arferion defnyddio a datblygu ein cyhoeddiad i ateb gofynion ein defnyddwyr;

 • Fe ddefnyddiwn ni’r wybodaeth i gynhyrchu ymchwil ystadegol dienw cyfanredol. Bydd hyn yn cynorthwyo ein gwaith datblygu economaidd, e.e. cefnogi cynigion cyllido i Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau adfywio strategol ym Mhowys. Ni fyddwn yn rhannu’ch data personol.

Mae croeso i chi ddatdanysgrifio unrhyw adeg ac os ydych yn dewis gwneud byddwn yn dileu eich data am byth. Rydym yn adolygu cyfrifon tanysgrifwyr unwaith y flwyddyn a lle gwelwn nad yw cyfrif wedi cael ei defnyddio am chwe mis fe wnawn ni ddileu’r cyfrif ynghyd â data cysylltiedig.

Cyngor Sir Powys yw’r rheolwr data.

Swyddog Amddiffyn Data:
Gallwch chi gysylltu â Swyddog Amddiffyn Data’r Cyngor yn uniongyrchol trwy e-bost:
Information.Compliance@powys.gov.uk ac ar y ffôn: 01597 826400.

Manylion cyswllt y Cyngor:
Neuadd y Sir
Spa Road East
Llandrindod, 
Powys

LD1 5LG
e-bost: customer@powys.gov.uk 
Ffôn: 01597 826000

 

bottom of page