Ymgynghoriad ar Gael Gwared ar Ffonau Talu BT (Powys) 2019

Mae Ffonau Talu BT wedi hysbysu Cyngor Sir Powys o'u bwriad i gael gwared ar rai ffonau talu yn y Sir.  Er mwyn sicrhau bod y gymuned leol yn gwbl ymwybodol o hyn mae BT wedi gosod hysbysiadau ymgynghori ar yr holl ffonau talu perthnasol.  Mae’r rhestr o ffonau talu dan sylw isod.

Mae’r broses o gael gwared ar y ffonau yn cael ei reoleiddio gan Ofcom, a Chyngor Sir Powys yw'r Sefydliad Cyhoeddus Lleol enwebedig a fydd yn derbyn ymatebion gan gymunedau lleol ar gyfer yr ymarfer ymgynghori.  Yn dilyn yr ymgynghoriad bydd y Cyngor yn anfon argymhellion ymlaen at BT a'r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon.

Mae BT wedi datgan bod y defnydd cyffredinol o ffonau talu wedi gostwng dros 90 y cant yn y degawd diwethaf ac mae'r angen i ddarparu ffonau talu i'w defnyddio mewn sefyllfaoedd brys yn lleihau drwy'r amser, gydag o leiaf 98 y cant o'r DU yn derbyn gwasanaeth 3G neu 4G . Mae hyn yn bwysig oherwydd cyn belled â bod y rhwydwaith ar gael, mae bellach yn bosibl ffonio'r gwasanaethau brys, hyd yn oed pan nad oes credyd neu os nad yw’r rhwydwaith ar gael oddi wrth eich darparwr ffôn symudol eich hun.

Efallai y byddwch hefyd am ystyried adroddiad diweddar Ofcom ar fforddiadwyedd a oedd yn nodi nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn gweld ffonau talu yn hanfodol i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn y rhan fwyaf o amgylchiadau - http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/affordability/affordability_report.pdf

Ar 14 Mawrth 2006, cyhoeddodd Swyddfa Gyfathrebu (Ofcom) datganiad yn dilyn eu hadolygiad o wasanaethau cyffredinol yn 2005 o’r farchnad Telathrebu, sy'n cynnwys y gofyn i ddarparu ffonau talu i ddiwallu anghenion rhesymol.  Roedd rhan o'r datganiad hwnnw wedi diwygio ein rhwymedigaethau o ran cael gwared ar y gwasanaeth ffonau talu: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/34266/statement.pdf

Mae'r broses ymgynghori hon hefyd yn rhoi cyfle i gymunedau lleol fabwysiadu blwch ffôn talu ‘treftadaeth’ coch traddodiadol i greu ased y gall pobl leol ei fwynhau. Mae'n hawdd iawn ei wneud ac mae'n costio £1 yn unig (cliciwch ar y ddolen botwm uchod).  Mae'r Cyngor yn gofyn am eich barn i'w ystyried fel rhan o'r broses hon.

Mae’r Cyngor yn gwahodd eich barn i’w hystyried fel rhan o’r broses yma. Os ydych yn dymuno anfon ymateb i’w ystyried,
chwiliwch am gyfeiriad y rhif ffôn talu perthnasol a’i leoliad yn y rhestr isod. Gallai ymatebion gytuno i ni dynnu’r ffôn yn ôl,
gwrthwynebu gan gynnwys rhesymau, neu ddangos bod y gymuned yn dymuno mabwysiadu’r ciosg at ddibenion amgen.

Yn dilyn y cyfnod ymgynghori cychwynnol a ddaeth i ben 30/09/2020, ystyriwyd yr ymatebion a pharatowyd penderfyniad
drafft. Gofynnir nawr am sylwadau pellach ar y penderfyniad drafft ar gyfer y cam nesaf o’r ymgynghoriad.


Y dyddiad terfynol ar gyfer derbyn sylwadau yw canol nos, 30/10/2020.


 

Gellir gweld y canllawiau llawn ar y broses o gael gwared ar y ffonau talu fel a ganlyn:

> Canllawiau Ofcom

ac mae crynodeb ar gael yma:

> Crynodeb o Ganllawiau Ofcom

Adran 49(4) y Ddeddf Gyfathrebu 2003:
Gellir lawrlwytho copi o’r hysbysiad drafft a gyhoeddwyd o’r lleoliad canlynol
Y Lleoliadau Ail
Gam o’r Ymgynghoriad ar y Penderfyniad Drafft:
Gellir gweld map yn dangos y lleoliadau cod post hyn yn:  Lleoliadau Ffonau Talu

Gallwch anfon ymatebion i’r ail ymgynghoriad dros e-bost neu drwy’r post:

Ebost: alan.davies2@powys.gov.uk

 

Post:

Ymgynghoriad ar Gael Gwared ar Ffonau Talu BT 2019

Alan Davies
Swyddog Datblygu Economaidd/ Economic Development Officer
Adfywio/ Regeneration
Cyngor Sir Powys County Council
Neuadd y Sir/ County Hall,
Spa Road East,
Llandrindod Wells,
Powys
LD1 5LG

Am ragor o wybodaeth am yr ymgynghoriad ffoniwch Alan Davies ar 01597 827656/ 07870 835862 

© Grow In Powys 2020