top of page

Maw, 30 Ebr

|

Location is TBD

Digwyddiadau Rhwy/ Business Networking Events (Gwanwyn/ Spring 2019)

COFIWCH: Bydd y rhai sy’n cofrestru gyda ni yn cael rhybudd ymlaen llaw i gadw lle ar y digwyddiadau cyn eu bod ar gael i bawb arall. EXCLUSIVE: Those that register with us will have advance notice to book on to the events before they are made widely available

Registration is Closed
See other events
Digwyddiadau Rhwy/ Business Networking Events (Gwanwyn/ Spring 2019)
Digwyddiadau Rhwy/ Business Networking Events (Gwanwyn/ Spring 2019)

Time & Location

30 Ebr 2019, 08:00 – 10 Medi 2019, 11:00

Location is TBD

About the event

Rhwydwaith Tyfu Powys – Digwyddiadau Rhwydweithio Busnes/ Powys Growth Network - Business Networking Events

Bydd y digwyddiadau a drefnir gan Gyngor Sir Powys yn cael eu cynnal mewn gwahanol leoedd ar hyd a lled y sir.

Bydd cofrestru’n gynnar yn sicrhau eich bod yn derbyn pob diweddariad a’r cyfle i gadw lle yn yr achlysuron a ddewiswch cyn iddyn nhw fod ar gael i bawb.

Ni fydd y wybodaeth a rannwch gyda ni ar gyfer cofrestru’n gynnar yn cael ei defnyddio ond i roi gwybod i chi am Ddigwyddiadau Brecwast Busnes Powys. Bydd angen i ni rannu’r wybodaeth hon â’n partneriaid sy’n cefnogi’r digwyddiad er mwyn iddyn nhw allu paratoi’r cymorth iawn i chi ymhob digwyddiad.

Organised by Powys County Council the events will take place at venues across the county.

Early registration will ensure that you receive the latest updates and the chance to book a place at the events of your choice before they are made widely available.

The information that you share with us for early registration will only be used to inform you of news about Powys Business Breakfast Networking Events. We will need to share this information with our partners supporting the event in order that they can prepare the right support for you at each event.

Ynglŷn â beth mae hyn/ What it's all about...

Dewch draw i gyfarfod perchnogion busnes eraill mewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol. Cewch glywed beth y mae eraill yn eu gwneud, gallwch gysylltu â phobl, rhannu gwybodaeth a dysgu o brofiad eraill.

Bydd y sesiwn yn darparu gwybodaeth ynghylch sut y bydd Cyngor Sir Powys yn cefnogi busnesau lleol trwy Raglen Economi Gweledigaeth 2025. Hefyd bydd Busnes Cymru, Cyflymu Cymru i Fusnesau, Banc Datblygu Cymru, ac amrywiaeth o sefydliadau cymorth busnes wrth law i gynnig cymorth a chyngor am ddim.

Come along and meet other business owners in a friendly informal setting. Hear what others are doing, make connections, share knowledge and learn from others experience.

The session will inform how Powys County Council will support local businesses through the recently announced Vision 2025 Economy Programme. Also Business Wales, Superfast Business Wales, Development Bank of Wales, and a range of business support organisations will also be on hand to give free help and advice.

Fformat y digwyddiad:/ Event format:

• Croeso a rhwydweithio anffurfiol / Welcome and informal networking

• Prif Siaradwyr / Keynote Speakers

• Sesiwn rhwydweithio anffurfiol/ Informal networking Session

Share this event

bottom of page